Siedząc w tekturowym pudełku widzimy wszystkie jego ściany. Jest ich dokładnie sześć: dwie poziome i cztery pionowe. Wiemy jak policzyć objętość i nie wiemy co jest na zewnątrz. Patrząc na tekturowe pudełko zobaczymy tylko jedną, dwie lub trzy ściany. Nie wiemy co jest wewnątrz i skąd mamy pewność, że jest to pudełko?

Mentoring uzupełnia wiedzę o praktykę i doświadczenie. Rozwija kompetencje przywódcze i społeczne. Wspiera w budowaniu autorytetów i systemów wartości. Sprzyja wspólnemu osiąganiu celów strategicznych i operacyjnych. Służy transferowi wiedzy wewnątrz organizacji, chroni wypracowany know-how. Przyczynia się do wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku, transparentności w podejmowaniu decyzji oraz budowaniu relacji z otoczeniem.

Mentor wspiera w osiąganiu mistrzostwa, internalizacji i przekształcaniu wiedzy, umiejętności i postaw. Stawia pytania prowadzące do refleksji i poszerzania samoświadomości. Inspiruje do samodzielnego myślenia i działania. Służy radą w podejmowaniu ważnych decyzji. Towarzyszy w procesach zarządzania i poszukiwania najlepszych rozwiązań. Zachęca do stosowania w praktyce posiadanych zdolności, korzystania z predyspozycji i talentów.

Ω Stosujemy rozwiązania oparte na:
» Systemowym i holistycznym procesie mentoringowym
» Etyce, wartościach i standardach międzynarodowych
» Unikalności, wiedzy, doświadczeniu i praktyce

Ω Co nas wyróżnia?
» Podejście do rozwoju. Pracując wspólnie dążymy do synergicznego efektu działania.
» Wiedza i doświadczenie. Koncentrujemy się na wartościach, potencjale różnorodności i życiowej mądrości.
» Dbanie o relacje. Atmosfera wzajemnego zaufania, szczerości i odpowiedzialności.
» Metody pracy. Patrzymy w przyszłość, zadając pytania i rozumiejąc sens nazwanych wartości.

Myślę więc jestem. Pytam zatem wiem. Doświadczam bo działam. Kierunek i cel rozwoju jest mi dzisiaj znany, a czy tak będzie w bliższej i dalszej przyszłości? Kim jestem, a kim chcę być? Priorytety czy wartości? Zadaję sobie podstawowe pytanie: „Po co idę wciąż do przodu i w jakiej sprawie?”