Izba Coachingu

Izba Coachingu, której aktywnym członkiem założycielem jest Pracownia Satysfakcji, jest niezależną i neutralną organizacją reprezentującą środowisko coachingowe w Polsce. Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi, środowiskami akademickimi, biznesem i administracją. Dąży do powołania zawodu coacha. Wyznacza standardy etyczne i zawodowe. Promuje ideę coachingu. Umożliwia uzyskanie akredytacji potwierdzającej najwyższą jakość świadczonych usług coachingowych.

ICC

International Coaching Community (ICC), założona w roku 2001 przez Josepha O’Connora i Andrea Lages, to jedna z największych na świecie organizacji, zrzeszająca już ponad 10.000 certyfikowanych coachów z 60 krajów. ICC promuje najwyższą jakość, profesjonalizm oraz dbałość o standardy etyczne. Wspiera wymianę wiedzy i doświadczeń, stwarza globalne możliwości rozwoju kompetencji coachingowych. Założyciele Pracowni Satysfakcji są certyfikowanymi Coachami ICC.

Advisio Consulting Certified Partner

Advisio Certified Consulting Partner (ACCP), którym wyróżniona została Pracownia Satysfakcji, uzyskują firmy doradcze, które rozumieją wyzwania jakie przed organizacjami stawia nowoczesna, błyskawicznie zmieniająca się, globalna – a jednocześnie zatomizowana – gospodarka sieciowa. Firmy posługujące się godłem ACCP korzystają w swojej pracy z całej metodologii oraz narzędzi Advisio umożliwiających ich Klientom osiąganie przewagi konkurencyjnej w biznesie XXI wieku.

Rzetelna Firma

Rzetelna Firma to program, prowadzony pod patronatem KRD, którego celem jest szerzenie wśród polskich przedsiębiorców, firm, organizacji, fundacji i stowarzyszeń zasad etycznych związanych z praworządnością, rzetelnością, transparentnością, odpowiedzialnością w prowadzeniu biznesu. Pracownia Satysfakcji posiada „Certyfikat Rzetelności” od roku 2010. Uczestnicząc w programie wspieramy działania na rzecz kształtowania społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wojewódzki Urząd Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie realizuje działania związane z pośrednictwem pracy, poradnictwem i informacją zawodową oraz w zakresie kształcenia ustawicznego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS), w którym pod numerem 2.14/00147/2009 wpisana jest Pracownia Satysfakcji, ułatwia publicznym służbom zatrudnienia wybór partnerów do współpracy przy realizacji szkoleń i warsztatów adresowanych do osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Związek Dużych Rodzin Trzy Plus

Karta Dużej Rodziny, pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to ogólnopolski program realizowany przez Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” – członka European Large Families Confederation – w partnerstwie z instytucjami państwowymi i firmami prywatnymi. Pracownia Satysfakcji od 2018 wspiera inicjatywę honorując Kartę Dużej Rodziny. Włączając się w nurt działań edukacyjnych, rozwojowych i społecznych promujemy wartości w biznesie.